Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe- Grot, zwany dalej WSS- Grot.

§ 2

Terenem działania WSS- Grot jest obszar Rzeczpospolitej Polski.

§ 3

Siedzibą WSS- Grot jest miejscowość Leszno ul. Racławicka 1.

§ 4

WSS- Grot jest stowarzyszeniem kultury fizycznej posiadającym osobowość prawną. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

§ 5

Godłem Wojskowego Stowarzyszenia Sportowego- Grot jest rakieta przeciwlotnicza, na żółto-zielonym tle – symbol Wojsk Przeciwlotniczych. Barwami stowarzyszenia są kolory: żółty i zielony.

§ 6

WSS- Grot używa pieczęci z napisami:

 1. Pieczęć nagłówkowa podłużna: Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe- Grot.
 2. Pieczęć okrągła – herbowa – z wyrytym w środku godłem klubu z biegnącym wokół napisem: Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe Grot.

§ 7

WSS- Grot jest stowarzyszeniem środowiskowym skupiającym żołnierzy WP w służbie czynnej, emerytów i rencistów wojskowych, pracowników cywilnych wojska, członków ich rodzin, a także innych osób wyrażających chęć zrzeszenia.

§ 8

WSS- Grot współpracuje z osobami funkcyjnymi jednostek organizacyjnych MON dyslokowanych na terenie garnizonu Leszno, obiektu Czerwieńsk i innych garnizonów, klubami i instytucjami w celu organizacji i zapewnienia bazy sportowej i rekreacyjnej do czynnego wspierania szkolenia fizycznego, sportu i wypoczynku.

§ 9

WSS- Grot może być członkiem związków sportowych. O przystąpieniu do związku sportowego decyduje Zarząd. Z racji swej przynależności do związków sportowych WSS- Grot podporządkowuje się ich przepisom, uchwałom, regulaminom i decyzjom, jak również korzysta ze wszystkich uprawnień przysługującym członkom tych związków.

ROZDZIAŁ II

CELE, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

§ 10

Celem WSS- Grot jest:

 1. Propagowanie i organizowanie działalności sportowej.
 2. Prowadzenie zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego w celu utrzymania i podwyższenia sprawności fizycznej kadry zawodowej.
 3. Popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji.
 4. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń, kursów, itp.
 5. Czynne wspieranie wszelkich działań mających na celu integrację środowiska, szerzenie wiedzy zdrowotnej i ekologicznej.
 6. Dbałość o wysoki poziom etyki i propagowanie wychowawczej roli sportu.
 7. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 8. Wspieranie młodzieży uczącej się o profilu wojskowym w krzewieniu kultury fizycznej.
 9. Prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne.

§ 11

WSS- Grot realizuje swoje cele poprzez współdziałanie:

 1. Jednostkami i instytucjami wojskowymi,
 2. Organami rządowymi i samorządowymi,
 3. Innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami – poprzez zainteresowania swoją działalnością władz państwowych, samorządowych i lokalnych oraz różnych instytucji dla osiągnięcia pomocy w realizacji zadań statutowych.
 4. Wynik finansowy z form działalności przeznaczony jest na działalność statutową.

Do realizacji powyższych zadań Zarząd WSS- Grot może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze koniecznym i użytecznym dla realizacji celów Stowarzyszenia na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkowie klubu dzielą się na:

– członków zwyczajnych;

– członków wspierających;

– członków honorowych;

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym WSS- Grot może być każda osoba, w szczególności żołnierz zawodowy, członkowie rodziny żołnierza zawodowego, emeryci wojskowi i członkowie ich rodzin.
 2. Warunkiem uzyskania członkowstwa WSS-Grot jest złożenie pisemnej deklaracji członkowstwa, wpłacenie wpisowego oraz przyjęcie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Do stowarzyszenia mogą wstępować także osoby niepełnoletnie jeśli spełniają warunki wymienione w § 13 pkt 1 i przedstawią pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Członek zwyczajny WSS- Grot ma prawo:

– wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia (prawo to przysługuje pełnoletnim posiadającym min. 5 lat zawodowej służby wojskowej);

– uczestniczyć w zebraniach stowarzyszenia oraz wszystkich formach jego działalności;

– korzystać na prawach pierwszeństwa z form działalności stowarzyszenia oraz ulg i zniżek ich uchwalonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie;

– zgłaszać uwagi, wnioski i propozycje mogące wzbogacić i uatrakcyjnić działalność stowarzyszenia;

– posiadać legitymację i odznakę stowarzyszenia.

 1. Do obowiązków członka zwyczajnego WSS- Grot należy:

– czynne uczestnictwo w realizacji zadań stowarzyszenia;

– przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz;

– propagowanie sportu, rekreacji i czynnego wypoczynku;

– terminowe i regularne opłacanie składek członkowskich.

 1. Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:

– dobrowolnego wystąpienia z klubu;

– skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres 12 miesięcy – uchwałą zarządu;

– wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za rażące łamanie postanowień statutu, regulaminów, zarządzeń i uchwał Walnego Zgromadzenia lub Zarządu Stowarzyszenia;

– śmierci członka stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele i zasady statutowe WSS- Grot i deklaruje pomoc materialna lub finansową.
 2. Członek wspierający – osoba prawna działa w stowarzyszeniu nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 3. Obowiązkiem członka wspierającego jest materialne lub finansowe wspieranie Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych.
 4. Ustanie członkostwa wspierającego następuje w przypadku:

– zaprzestania wspierania klubu,

– wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie Statutu,

regulaminów, zarządzeń i uchwał Walnego Zgromadzenia lub

Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem honorowym WSS- Grot może być osoba fizyczna zasłużona dla stowarzyszenia. Tytuł ten nadawany jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członek honorowy uhonorowany jest dyplomem (legitymacją) honorowego członka WSS- Grot.
 3. Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy ma prawo brać udział w pracach stowarzyszenia poprzez zgłaszanie wniosków i propozycji mogących uatrakcyjnić i wzbogacić jego działalność.
 5. Ustanie członkostwa honorowego następuje w przypadku:

– śmierci członka honorowego

– pozbawienia tytułu uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu za rażące łamanie postanowień statutu i zachowanie nie licujące z nadaną godnością.

§ 16

Członkowie WSS- Grot za wzorowe wykonywanie obowiązków, duże zaangażowanie społeczne oraz wyniki sportowe mogą być wyróżniani i nagradzani uchwałą zarządu:

– pochwałą;

– listem pochwalnym;

– nagrodą rzeczową lub pieniężną;

– godnością honorowego członka stowarzyszenia.

§ 17

Za popełnienie czynu niegodnego członka stowarzyszenia, nie przestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał, zarządzeń oraz innych przepisów mogą być nakładane na członków poprzez Zarząd następujące kary:

– upomnienie;

– ostrzeżenie;

– nagana;

– zawieszenie w prawach członka do 6 miesięcy;

– wykluczenie ze stowarzyszenia.

Członkowie ukarani, wykluczeni i skreśleni ze stowarzyszenia mają prawo odwołać się od uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władzami WSS- Grot są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków WSS- Grot.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna stanowiąca organ kontrolny Stowarzyszenia.

§ 19

Kadencja władz WSS- Grot trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia WSS- Grot podejmowane są zwykłą większością głosów z tym, że w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie uchwały są podejmowane bez względu na liczbę obecnych pod warunkiem, że wszyscy zostali powiadomieni z 14 dniowym wyprzedzeniem.

§ 21

Zasady wyboru władz stowarzyszenia ustala Walne Zgromadzenie.

§ 22

Zarząd WSS- Grot i Komisja Rewizyjna wyznaczają czasowo nowych członków na

miejsce tych, którzy ustąpili w okresie trwania kadencji. Liczba nowych członków tych

organów nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby składu pochodzącego z wyboru.

W przypadku rezygnacji lub ubycia więcej niż 1/3 ogólnej liczby składu oraz czasu

dłuższego niż pół roku do Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia

zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu

przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

§ 23

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków zwoływane

przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo –

wyborcze.

 1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne przy obecności ½ stanu

ewidencyjnego członków a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych

członków.

 1. Walne Zgromadzenie WSS- Grot:

– ustala główne kierunki i formy działania;

– uchwala statut i dokonuje w nim ewentualnych zmian;

– podejmuje uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego

majątku;

– nadaje tytuł Honorowego Członka WSS- Grot;

– rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

– wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną;

– podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod obrady Walnego

Zgromadzenia;

– rozpatruje ewentualne odwołania o wykluczeniu i skreśleniu ze

stowarzyszenia;

– udziela absolutorium Zarządowi.

 1. W Walnym Zgromadzeniu WSS- Grot udział biorą:

– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;

– z głosem doradczym – członkowie wspierającym i osoby zaproszone.

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd WSS- Grot. O terminie,

miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni

przed planowanym terminem. Z tym samym wyprzedzeniem powiadamia

zainteresowane instytucje i urzędy.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WSS- Grot zostaje zwołane na wniosek:

– Zarządu Stowarzyszenia (uchwała);

– Komisji Rewizyjnej (pisemne uzasadnienie);

– 1/3 członków (wniosek pisemny i imienna lista wnioskujących członków zwyczajnych).

 1. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

w terminie 45 dni od złożenia wniosku.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w sprawach,

dla rozstrzygnięcia których zostało zwołane.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów,

z wyjątkiem uchwał w sprawach:

– nadania lub pozbawienia honorowego członkostwa;

– wniosku o zmianę statutu i jego uchwalenia;

– wniosku o likwidacje stowarzyszenia.

Uchwały te wymagają większości 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 24

Całokształtem działalności stowarzyszenia realizując uchwały Walnego

Zgromadzenia kieruje Zarząd WSS- Grot, który reprezentuje Stowarzyszenie na

zewnątrz wobec organów administracyjnych jak również osób fizycznych i prawnych.

 1. Zarząd WSS- Grot składa się z 8 członków wybieranych przez Walne

Zgromadzenie.

 1. Zarząd wybiera ze swego grona:

– prezesa;

– wiceprezes;

– dwóch funkcyjnych (sekretarz, skarbnik)

czterech członków.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz

w miesiącu. W okresie między posiedzeniami działalnością stowarzyszenia

w ich imieniu kieruje prezes.

 1. Do zakresu działania Zarządu WSS- Grot należy:

– realizacja uchwały Walnego Zgromadzenia;

– uchwalanie rocznych planów działania i finansowych;

– ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;

– zarządzanie majątkiem i funduszami stowarzyszenia;

– czuwanie nad wykonywaniem obowiązków statutowych i regulaminowych

przez członków stowarzyszenia;

– przyjmowanie wpisowego i bieżące zbieranie składek członkowskich;

– stała współpraca z organizacjami środowiskowymi, dowódcami i szefami

instytucji wojskowych w zakresie rozwoju sportu, zabezpieczenia czasu wolnego

i aktywnego wypoczynku;

– składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu oraz zrzeszeniom

i instytucjom, które tego wymagają;

– przystąpienie stowarzyszenia do związków i stowarzyszeń sportowych;

– wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o przyznawanie godności członka

honorowego.

– uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy składu Zarządu.

§ 25

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie

na okres 4 lat. Członkowie komisji wybierają ze swego składu przewodniczącego

i zastępcę. Członkowie komisji nie mogą być członkami zarządu.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrolowanie całokształtu działalności stowarzyszenia;

– składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu WSS- Grot;

– stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

– okresowe przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności statutowej, programowej i finansowej.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością w obecności co najmniej połowy składu.

ROZDZIAŁ V

SEKCJE SPORTOWE WSS- Grot

§ 26

 1. W celu stworzenia członkom stowarzyszenia możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu, Zarząd WSS- Grot powołuje i rozwiązuje sekcje sportowe w zależności od potrzeb.
 2. Członkowie rozwiązanej sekcji sportowej mogą się odwołać do Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Władze sekcji sportowej to kierownik i trener (instruktor);

§ 28

Kierownik i trener (instruktor):

– ustala plany działania sekcji;

– uchwala wnioski i postulaty pod adresem Zarządu i Walnego Zgromadzenia;

– uchwala regulamin sekcji i przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi WSS- Grot

§ 29

 1. Kierownik sekcji sportowej bierze udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

– ustala czteroletnie i roczne plany działania;

– opiniuje i składa wnioski o przyjęcie na członka sekcji;

– przedstawia Zarządowi wnioski o zwolnienie, skreślenie lub ukaranie członka sekcji;

– kieruje działalnością sekcji;

– składa sprawozdanie z działalności Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu;

– proponuje kandydatów do wyróżnień.

§ 30

Szczegółowe zasady działalności sekcji sportowych określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd WSS- Grot lub jego prezydium.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 31

Majątek WSS- Grot stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości oraz wierzytelności (inne prawa majątkowe).

Fundusze stowarzyszenia stanowią:

– wpisowe i składki członkowskie;

– dotacje i darowizny;

wpływy z działalności statutowej (zawody, szkolenia, kursy).

§ 32

 1. Majątkiem WSS- Grot dysponuje jego zarząd.
 2. Decyzje majątkowe i finansowe muszą być podejmowane w formie uchwał przez Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, jak i nie majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

 1. Zmiany statutu może dokonać Walne Zgromadzenie WSS- Grot w drodze uchwały podjętej większością 2/3 uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o zmianę statutu powinien być umieszczony w porządku dziennym Walnego Zgromadzenia, na którym ma być omawiany.
 3. Statut stowarzyszenia oraz jego ewentualne zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez organ rejestrowy.

§ 34

Uchwała o rozwiązaniu WSS- Grot może być podjęta przez Walne Zgromadzenie powzięta większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania członków stowarzyszenia.

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zobowiązane jest powołać komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez to zgromadzenie wytycznymi oraz obowiązującymi normami prawnymi przeprowadzi likwidację stowarzyszenia.
 2. Uchwalając likwidację stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powinno wskazać organizacje lub instytucję, na których rzecz przekaże majątek stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Wszelkie przepisy regulujące sprawy wewnętrzne WSS- Grot ustala Zarząd Stowarzyszenia